شرکت ها مراکز طرف قرارداد

شرکت سان شاد

blog-image کلینیک ستاره ۱۵ مهر ۱۳۹۷

کلینیک دندانپزشکی ستاره اصفهان باشرکت سان شاد طرف قرارداد می باشد کلیه کارکنان شرکت سان شاد می توانند با مراجعه به آدرس خانه اصفهان ،میدان نگهبانی

نبش خیابان خلیفه سلطانی ،مجتمع اندیشه 4،طبقه دوم 201 ازخدمات این کلینیک استفاده نمایند